071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ: Бакалаврська програма

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Рівень вищої освіти Бакалавр
Тривалість навчання 3 роки 10 місяців / 1 рік 10 місяців (скорочена програма)
Обсяг освітньої програми 240 / 120 кредитів ЄКТС
Форма навчання денна, заочна
Вид фінансування контракт

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Бакалаврська програма "071 Облік і оподаткування" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють поглибленими знаннями щодо системи бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками застосування сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень; методами контролю і аудиту, як на внутрішньому рівні підприємств та організацій різних форм власності і видів діяльності, так і на зовнішньому рівні з урахуванням специфіки господарюючих суб'єктів.

Ціль програми - підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Навчання за освітньою програмою дозволить отримати універсальну й адаптовану до сучасних умов ринку праці спеціальність.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Навчальний процес орієнтований на практичну підготовку.  Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів з навчальним матеріалом, контрольні заходи, практика, підготовка бакалаврської роботи.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • Якісна економічна освіта;
 • Розширення власного економічного світогляду;
 • Універсальність, можливість працевлаштування в будь-якій сфері діяльності;
 • Престижність, високий рівень оплати праці;
 • Кар’єрне зростання, постійний розвиток;
 • Можливість роботи у віддаленому режимі, можливість додаткового заробітку

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Професійна підготовка за програмою передбачає опанування циклів дисциплін за такими напрямами: економіка, менеджмент та маркетинг; облік та оподаткування; контроль і аудит; аналіз в економіці та управлінні; фінанси та інвестування; підприємництво.

Основні професійні дисципліни, передбачені навчальним планом:

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Бухгалтерський облік
 • Бюджетна та податкова система
 • Гроші і кредит
 • Економіка підприємства;
 • Економічний аналіз;
 • Звітність підприємств
 • Інформаційні системи та технології за фаховим спрямуванням
 • Корпоративне та підприємницьке право
 • Облік у галузях економіки
 • Податкова система
 • Підприємництво та основи бізнесу
 • Статистика;
 • Управлінський облік
 • Фінанси
 • Фінансовий та податковий облік

З перших днів навчання Ви опановуєте навички започаткування бізнесу, прийняття управлінських рішень спрямованих на його розвиток, роботи із фінансовими, управлінськими, бухгалтерськими документами, налагодження комунікацій із Державними казначейською, податковою службами тощо.

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

Професія відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці, спеціалісти можуть працювати як на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, в банках, державних організаціях і установах (зокрема, в Державній фіскальній службі Україні та Державній аудиторській службі України), так і вести приватну практику у сфері податкового едвайзингу.

Посади, які можуть обіймати випускники:

Бухгалтер / Заступник головного бухгалтера / Інспектор відділу Державної податкової служби / Економіст економічного, планово-економічного відділу / Інспектор відділу Державної Казначейської служби /  Інспектор-ревізор Державної аудиторської служби / Аудитор / Податковий інспектор / Фінансовий аналітик / Радник з економічних питань / Фінансовий інспектор / Фахівець з фінансово-економічної безпеки.