072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ та ФОНДОВИЙ РИНОК: Бакалаврська програма

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Рівень вищої освіти Бакалавр
Тривалість навчання 3 роки 10 місяців / 1 рік 10 місяців (скорочена програма)
Обсяг освітньої програми 240 / 120 кредитів ЄКТС
Форма навчання денна, заочна
Вид фінансування контракт

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Бакалаврська програма «072 Фінанси, банківська справа та страхування» спрямована на підготовку фінансистів найбільш широкої кваліфікації, компетентних в теорії і методах фінансової роботи, процесах формування та використання фінансових ресурсів в усіх сферах економіки (фінансовій, бюджетній, виробничій, інвестиційній, ІТ, консалтинговій, аудиторській, торгівельній, фіскальній, правоохоронній, сфері державного управління, тощо), здатних створити власний бізнес та ефективно управляти ним.

Вивчення фінансових відносин в приватному та публічному секторах надає можливість вільно орієнтуватися в світі складних фінансових та банківських операцій, грошового обігу та страхування, інвестуванні коштів та фінансуванні бізнес-проектів.

Навчання за освітньою програмою  дозволить майбутнім фінансистам оволодіти практичними прийомами і методами управління особистими, корпоративними  та публічними фінансами, ознайомить з основами цифрових фінансів та сучасними інформаційними технологіями, методами фінансової аналітики та  оцінки вартості бізнесу, особливостями функціонування і регулювання банківської системи та небанківських фінансових установ, тощо.

Програма також орієнтована на формування та розвиток комунікативних, лідерських, командних навичок, необхідних для побудови успішної професійної кар’єри.

Навчання за даною програмою забезпечує підготовку фахівців, які мають:

знати

 • цілі фінансового управління та їх взаємозв'язок із корпоративною стратегією;
 • концепцію фінансової економіки;
 • основи фінансової математики;
 • види фінансових ринків та фінансових інструментів;
 • правове регулювання підприємницької діяльності;
 • порядок розрахунку фінансових показників, що подаються у фінансовій звітності організації;
 • порядок розрахунку податкових зобов'язань;
 • методи калькулювання собівартості;
 • методи фінансового планування та бюджетування; методи фінансового аналізу та фінансових обчислень

вміти

 • розраховувати відповідно до встановлених правил (типових методик) економічні та фінансові показники;
 • проводити аналіз та оцінку фінансово-інвестиційної діяльності компанії;
 • застосовувати MS Excel при виконанні фінансових розрахунків та побудові фінансових моделей

володіти

 • методами фінансово-економічних обчислень;
 • інструментами управління фінансами організацій;
 • методами побудови фінансових моделей;
 • методами фінансового та інвестиційного аналізу;
 • методами оцінки вартості бізнесу

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Оновлена освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» відповідно до потреб ринку праці орієнтована на роботу з реальними даними про макроекономічну ситуацію в Україні та світі, а також фінансово-економічну діяльність підприємств.

Протягом навчання студенти долучаються до наукової роботи, мають можливість брати участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма:

 • має чітку практичну спрямованість;
 • охоплює всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності;
 • акцентує увагу на розуміння фінансів та менеджменту, які необхідні для прийняття управлінських рішень;
 • орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з гуманітарних дисциплін, фундаментально-базових дисциплін та дисциплін загальноекономічного і професійно-орієнтованого циклу.

Серед основних професійних предметів, які є теоретичним підґрунтям для майбутньої професійної діяльності:

 • Фінанси
 • Гроші, кредит та банківництво
 • Економіка підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Страхування та страхові послуги
 • Фінансові розрахунки
 • Податкова система
 • Бюджетна система
 • Фінансовий ринок
 • Статистика
 • Менеджмент

Також студенти мають можливість обрати дисципліни, які вони бажають вивчити відповідно до своїх інтересів:

 • Фінанси суб’єктів господарювання
 • Організація фінансової роботи на підприємстві
 • Фінансові та грошово-кредитні системи
 • Міжнародна економіка
 • Банківська система
 • Маркетинг
 • Управлінський облік
 • Соціальне страхування
 • Місцеві фінанси
 • Інформаційні системи та технології (за фаховим спрямуванням)
 • Фінансовий аналіз
 • Аудит

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

Випускники можуть працювати:

 • у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
 • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;
 • у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування).