ГЛОСАРІЙ

БЗСО
Базова загальна середня освіта

- другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти

ЄВІ
Єдиний вступний іспит

- форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄВІ – форма вступного випробування, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

ЄКТС

Європейська кредитно трансферна-накопичувальна система, яка дозволяє кількісно (в кредитах) оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження студента.

ЄФВВ
Єдине фахове вступне випробування

- форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

ЄФВВ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

ЄФВВ передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

ЗНО
Зовнішнє незалежне оцінювання

 – стандартизоване тестування, проходження якого є обов'язковим для всіх випускників українських шкіл, які бажають вступати до вищих навчальних закладів України.

КЕП
Кваліфікований електронний підпис

- удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Детальніше дивись це посилання

Мотиваційний лист

- викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену у листі інформацію.

Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам:

  • чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац присвячений одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію щодо неї);
  • відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, мовностилістичним, пунктуаційним)
  • обсяг листа - не менш як 200 і не більш як 600 слів; для вступників після 9-11 класів– не більш 300 слів.

Структура мотиваційного листа

  • Вступ: звертання (Голові Приймальної комісії ТОВ «Харківський університет») та стисла інформація про себе (прізвище, ім’я, по-батькові вступника, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону).
  • Основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність, факультет/університет) і відповідні очікування, опис зацікавленості професією, кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник керувався обираючи освітню програму (спеціальність, факультет/університет), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички інші здобутки пов’язані з обраною освітньою програмою (участь у проектах олімпіадах, тощо) які будуть корисними для навчання за фахом;
  • Висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три речення), який вказує на впевненість вступника у правильному виборі та бажання навчатися на означеній освітній програмі.

 

НМТ
Національний мультипредметний тест ЗНО

Проводиться замість зовнішнього незалежного оцінювання.

НРК
Національна рамка класіфікації

Рівень НРК (Національної рамки кваліфікацій) при вступі – це раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ для здобуття ступеня вищої освіти.

5 рівень НРК відповідає повній загальній середній освіті (профільній середній освіті), освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, освітньо-професійному ступеню фахового молодшого бакалавра, освітньому ступеню молодшого бакалавра.

6 рівень НРК відповідає освітньому ступеню бакалавра.

7 рівень НРК  відповідає освітньому ступеню магістра.

ПЗСО
Повна загальна середня освіта

- систематизована та передбачена відповідними державними стандартами сукупність результатів навчання і компетентностей, здобутих особою на рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої освіти

ТОВ
Товари́ство з обме́женою відповіда́льністю