081 ПРАВО: Програма Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право
Ступінь вищої освіти Фаховий молодший Бакалавр
Тривалість навчання 3 роки 10 місяців - на базі базової загальної середньої освіти / 1 роки 10 місяців - на базі повної загальної середньої освіти
Обсяг освітньої програми 240 /180 кредитів ЄКТС
Форма навчання денна
Вид фінансування контракт

Фаховий молодший бакалавр - освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і передбачає здобуття всебічних спеціалізованих емпіричних та теоретичних знань у сфері навчання та професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Освітня програма «081 Фаховий молодший бакалавр права» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних умінь і навичок в сфері права для виконання типових завдань, що передбачені на первинних посадах у галузі юриспруденції.

Метою освітньо-професійної програми є забезпечення здобуття студентами компетентностей, необхідних для розуміння природи та функцій права, застосування права, а також меж правового регулювання суспільних відносин. Формування знань про основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності та принципи, природу і зміст правових інститутів, базових галузей права; етичні стандарти правничої професії.

Особи, які мають базову середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою і здобувати повну загальну середню освіту.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Освітня програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання, поєднує теоретичну і практичну підготовку студентів із застосуванням сучасних освітніх технологій.

Усі курси з галузевих дисциплін супроводжуватимуться практичними та індивідуальними заняттями. Основними формами організації освітнього процесу є лекції, семінари, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна практика.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • отримання ґрунтовних знань з основних галузей матеріального і процесуального права;
 • отримання досвіду і практики роботи з документами юридичного характеру;
 • набуття вмінь володіння юридичною термінологією;
 • здатність проводити пошук нормативно-правових актів, наукових джерел;
 • вміння здійснювати кваліфікацію правопорушення та визначати види юридичної відповідальності;
 • застосовування набутих правових знань у різних життєвих ситуаціях;
 • можливість продовжувати навчання за ступеневою освітою для здобуття освітнього рівня бакалавра та магістра;
 • можливість подальшого розвитку та вдосконалення фахової підготовки.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша освітня та професійна кар’єра здобувача.

Теоретичний зміст предметної області складають гуманітарні, професійні та вибіркові дисципліни загальної та професійної підготовки; базові знання про сутність правових відносин, механізм держави, систему джерел права, галузі публічного і приватного права, правосуддя і правоохоронну діяльність.

Упродовж навчання студенти вивчають такі ключові дисципліни:

 • Адвокатура та нотаріат України
 • Адміністративне право
 • Державне право зарубіжних країн
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право
 • Основи державного будівництва в Україні
 • Основи римського приватного права
 • Судові та правоохоронні органи
 • Теорія держави і права
 • Фінансове право
 • Цивільне право

З метою забезпечення формування у здобувачів професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачена навчальна практика.

Здобувачі мають можливість закріпити теоретичні знання на практиці у Юридичній клініці, в межах якої здобувачі під керівництвом викладачів набувають практичної підготовки шляхом надання безкоштовної юридичної допомоги.

ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

Фаховий молодший бакалавр права призначений для правничої діяльності на первинних посадах:

 • в органах виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування,
 • у громадських організаціях, на підприємствах та в організаціях усіх форм власності,
 • у юридичних відділах компаній;
 • на державній службі у сфері законотворчості та державного управління.

Посади, які можуть обіймати випускники:

Спеціаліст державної служби / Помічник судді / Помічник слідчого / Спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану / Декларант / Інспектор з кадрів / Організатор діловодства (система судочинства) / Секретар суду / Помічник адвоката / Помічник нотаріуса / Юристконсульт, тощо.